Известие за защита на данните

Това известие цeли да спази изискванията за прозрачност, регламентирани в членове 13 и 14 от Общия Регламент за Защита на Данните (Регламент 2016/679) (GDPR)

Каква е целта на този документ?

За „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175429694, със седалище и адрес на управление – гр. Долна баня, Софийска област, м. „Съръмеше”, кв. 121, идент. № по ДДС BG175429694 защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация като потребители на електронния ни магазин http://www.grandroses.com са висок приоритет.

Това известие описва как ние събираме и използваме личната Ви информация. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните (Регламент 2016/679) (GDPR).

„БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175429694, със седалище и адрес на управление – гр. Долна баня, Софийска област, м. „Съръмеше”, кв. 121, идент. № по ДДС BG175429694 е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация в електронния ни магазин http://www.grandroses.com. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие. Електронен адрес за контакт с администратора по въпроси, отнасящи се до защитата на личните данни, както и относно упражняване на правата Ви като субект на лични данни (когато сте потребител на електронния ни магазин за луксозни флористични аранжировки на рози): office@grandroses.com.

Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация

. I. Принципи за защита на данните Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което Вашата лична информация трябва:

Да се обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

Да се събира само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използва по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;

Да бъдe подходяща, свързана с и ограничена до стриктно необходимото за целите, които сме посочили;

Да бъде точна и в актуален вид;

Да са съхранявани в срок не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;

Да бъде сигурно съхранявана.

II. Kаква информация имаме за Вас?

Лични данни, или лична информация, означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице може да бъде идентифицирано.

1. Ние обработваме при предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор следните категории данни:

Данни за профила Ви в електронния ни магазин http://www.grandroses.com, в случай, че не сте избрали да пазарувате в него като гост, който профил Вие създавате по повод Ваша поръчка преди сключване на договор с „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД съгласно Общите условия за ползване на електронния ни магазин http://www.grandroses.com (наричани по-долу „Общи/Общите условия”):

- Лично и фамилно име (включително фирма/наименование на юридическо лице, ако сте избрали тази опция)

- Град, пощенски код, държава, област, адрес- Имейл адрес- Телефон- Факс (ако сте посочили такъв)

- Парола

2. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

Данни за онлайн поръчка през електронния ни магазин http://www.grandroses.com, направена от Вас, сключвайки договор с „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД съгласно Общите условия:

- Лично и фамилно име на лицето за доставка

- Имейл адрес

- Адрес за доставка

- държава, град, област, адрес, пощенски код

- Телефон за контакт

- Данни за фактура

– имена (включително фирма/наименование на юридическо лице, ако сте избрали тази опция), град, пощенски код, държава, област, адрес

- Начин на доставка

- Начин на плащане

- Номер на поръчка

- Сума за плащане

- Статус на поръчката

2. Ние обработваме на законово основание съгласно законодателството на Р България и легитимен интерес следните данни:

Данни за онлайн поръчка през електронния ни магазин http://www.grandroses.com:

- Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес

- Имейл адрес

- Телефон

- Данни за фактура – имена (включително фирма/наименование на юридическо лице, ако сте избрали тази опция), град, пощенски код, държава, област, адрес

- Начин на доставка

- Начин на плащане

- Номер на поръчка

- Сума за плащане

- Статус и история на поръчките (последното, в случай, че сте регистрирали профил в сайта ни)

ІІІ. Kак ще използваме Вашите лични данни?

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често, ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:

За изпълнение на нашия договор с Вас и доставка на поръчаната стока.

За спазване на законово задължение.Когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), когато Вашите и интереси и основни права нямат преимущество над тези интереси.

Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу, но очакваме те да се случват рядко:

За защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг).

Когато обработката е от обществен интерес.

Ситуации, в които ще използваме Ваши лични данни

Ние ще използваме категориите лични данни, за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения.

В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество над тези интереси.

Ситуациите, в които ще обработваме Ваши лични данни, включват:

Изпълнение на нашия договор с Вас

Доставка на поръчани продукти

При смяна на парола

Автентикация при влизане в профила Ви

Спазване на законодателството и изпълнение на постановленията на органите на съдебната и/или изпълнителната власт. Тук се включва и използване на личните Ви данни за целите на счетоводната отчетност

За някои от дейностите изброени по-горе е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни.

Ако не ни предоставите лични данни, които ние изискваме

Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас (например да не можем да Ви доставим поръчаната от Вас стока) или да спазим законово изискване (например за счетоводна отчетност).

Промяна на целите

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел.

Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

ІV. Споделяне (разкриване) на данните Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за изпълнението на Договора ни с Вас или когато имаме друг легитимен интерес за това. Тези трети лица могат да включват: доставчици на хостинг услуги, консултантски фирми за IT-осигуряване и подръжка, дружества, предоставящи софтуер, включително счетоводен такъв, правни консултанти и други.

Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?

Всички трети лица са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.

V. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, на които им е строго необходимо за целите на тяхната дейност. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

VІ. Съхранение на данните

Колко дълго ще използваме личните Ви данни?

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим изискванията на законодателството. За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството и естеството на личните данни, потенциалния риск за вреди в следствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания. Ние ще съхраняваме Вашите данни в следните срокове:

1. Данни, които сте ни предоставили въз основа на договор с нас при поръчка през електронния ни магазин http://www.grandroses.com:

А) Данни за профила Ви – до съществуване на профила Ви в сайта ни;

Б) Данни за онлайн поръчки – до изтичане на заложения в законодателството давностен срок за погасяване на вземанията, който е 5 години

2. Данни за счетоводната отчетност и данъчен контрол – до изтичане на законоустановените срокове, регламентирани понастоящем в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

След изтичане на посочените срокове, данните ще бъдат унищожени по подходящ начин. В случай, че при изтичане на горепосочените срокове е налице неприключило производство (съдебно и/или административно) или проверка, данните не се унищожанат, но ще се обработват само за изпълнение на нашите законови задължения и/или защита на нашите законни права и интереси.

VІІ. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

Вашето задължение да ни уведомите за промяна

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид.

Моля уведомявайте ни при всяка промяна във Вашите лични данни.Вашите права във връзка с личните Ви данни

Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка .

Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.

Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.

Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.

Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.

Пренасяне на данните: това право Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим Вашите данни на трето лице.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с нас на посочения по-горе електронен адрес за контакт.

При такова искане от Ваша страна ще ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

VІІІ. Право да оттеглите съгласието си

В някои от ограничените случаи, в които Вие сте предоставили съгласието за събирането, обработката и трансфер на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие.

За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с с нас на посочения по-горе електронен адрес за контакт. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

ІХ. Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

Х. Промени на това известие Ние си запазваме правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време.

Ще Ви предоставим ново известие всеки път, когато правим значителни промени.

Ако имате някакви въпроси относно това известие, моля свържете се с нас на посочения по-горе електронен адрес за контакт.

GrandRoses® Luxury collection

  
    GrandRoses е флористическа компания, специализирана в първокачествено аранжиране на вечни рози по френски стандарт - в луксозни, дизайнерски кутии. Ние предлагаме един изцяло нов поглед над традиционния букет, като го превръщаме в изискан и модерен артикул.